ဦး၀င္းလိႈင္

နာယက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)

ဦးျမင္႔ေမာင္ေမာင္

နာယက

ဗိုလ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)^ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဇာနည္၀င္း

နာယက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဦးကိုကိုေအး

ဥကၠ႒

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး

ဒုတိယဥကၠ႒

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အားကစားႏွင္႔ကာယပညာသိပၸံ(ေမာ္လၿမိဳင္)

ဦးေအာင္ၾကည္

ဒုတိယဥကၠ႒

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)

ဦးမင္းသိမ္း

ဒုတိယဥကၠ႒

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဦးတင္႔ဦး

ဒုတိယဥကၠ႒၊

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဦးျမတ္ခိုင္

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ေဂါက္သီးအားကစား စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာအႀကံေပး

ဦးစိုးေက်ာ္ႏိုင္

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ပညာရွင္အဆင္႔ေဂါက္သီးနည္းျပ

ဦး၀င္းေဇာ

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဦးမ်ိဳးဒန္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဂါက္ကြင္းပညာရွင္မ်ားအသင္း

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဦးျမင့္ေသာင္း

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊

Senior Pro

ဦးတင္ကိုကို

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

လုပ္ငန္းရွင္ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)

ေဒၚလြင္လြင္ေအာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အားကစားတိုးတက္ေရး

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ေဒၚျမင္႔ျမင္႔သန္း

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္အားကစားတိုးတက္ေရး

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးသန္း

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္ရံုး

ရဲမွဴးႀကီး ေက်ာ္ေထြး

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ျမင္႔

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

လုပ္ငန္းရွင္(ေနျပည္ေတာ္)

ဦးျမင့္ေအာင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး)

ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းဒင္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဦးေအးကို

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

လုပ္ငန္းရွင္ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)

ေဒၚနန္းသန္းသန္းႏြယ္

ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္

အားကစားႏွင္႔ကာယပညာသိပၸံ(လိြဳင္ေကာ္)