ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အားကစားႏွင္႔ကာယပညာသိပၸံ(ေမာ္လၿမိဳင္)