ျမန္မာနိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္သို ့ဆက္သြယ္ စံုစမ္းလို ပါလွ ်င္ မည္သူမဆို ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား သို ့ဆက္သြယ္စံုစမ္းနိုင္ပါသည္။

ဦးသိန္းတိုးေအာင္ ၊ရံုးအဖြဲ ့မွဴး ၊ ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း   – 09-430 81 032
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ရံုး Email                                              – mgfgolf2018@gmail.com
အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ရံုး Viber                                               – 09-7870 22 506

                                                         

                                                                                                                                                               ျမန္မာနိုင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္