ဦးစိုးေက်ာ္ႏိုင္

တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ပညာရွင္အဆင္႔ေဂါက္သီးနည္းျပ

ဦးျမတ္ခိုင္

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ေဂါက္သီးအားကစား စည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာအႀကံေပး

ဦးတင္႔ဦး

ဒုတိယဥကၠ႒၊

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဦးမင္းသိမ္း

ဒုတိယဥကၠ႒

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

U Aung Gyi

ဒုတိယဥကၠ႒

ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ၿငိမ္း)

ဦးေက်ာ္ဆန္းဦး

ဒုတိယဥကၠ႒

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ အားကစားႏွင္႔ကာယပညာသိပၸံ(ေမာ္လၿမိဳင္)

ဦးကိုကိုေအး

ဥကၠ႒

လုပ္ငန္းရွင္ (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဇာနည္၀င္း

နာယက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန

ဦးျမင္႔ေမာင္ေမာင္

နာယက

ဗိုလ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း)^ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ

ဦး၀င္းလိႈင္

နာယက

ဗိုလ္ခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)