အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊  ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  The Future Collegians World Tour
( FCWT ) Junior Golf Tournament ၌   ျမန္မာဂ်ဴနီယာ  အားကစားသမား  စည္သူရဲရင့္  ပထမဆုရ႐ွိခဲ့သည့္အတြက္  ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ျခင္း

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္တြင္ ( ၂၃.၂.၂၀၁၃ မွ ၂၄.၂.၂၀၁၃ ) ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ The Future Collegians World Tour (FCWT) Junior Golf Tournament ၌  ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဂ်ဴနီယာ  ေဂါက္သီးအားကစားသမား  စည္သူရဲရင့္သည္ ေနာက္ဆုံးေန ့ ရုိက္ခ်က္ (၆၇) ခ်က္ ရုိက္ျပီး ႏွစ္ရက္ေပါင္း သတ္မွတ္ရုိက္ခ်က္ထက္ (၆) ခ်က္ေလ်ာ့ျဖင့္ ႏွစ္ရက္ေပါင္း (၄) ခ်က္ေလ်ာ့ရုိက္ ထားေသာ မကၠဆီကုိႏုိင္ငံႏွင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံတုိ႔မွ ေဂါက္သီးအားကစားသမား ႏွစ္ဦးတုိ႔အား ႏွစ္ခ်က္သာျဖင့္ ပထမဆုကုိ ဆြတ္ခူးရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတြက္  စည္သူရဲရင့္၏  ေအာင္ျမင္မႈသည္   ျမန္မာ့ေဂါက္သီးသမုိင္းအတြက္  ထူးျခားေသာ  ပထမဆုံး ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည့္အတြက္  ျမန္မာႏုိင္ငံေဂါက္သီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္  ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက ္ ပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။